Returns

Základní ustanovení

Tento reklamační řád je závazným ustanovením a shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi Vámi jakožto nakupujícím zákazníkem (dále jen Kupující) a provozovatelem internetového obchodu (dále jen Prodávající). Provozovatelem internetového obchodu je BOHEMIAN SYMFONY s.r.o.. K vyřizování reklamace používejte kontaktní údaje uvedené v eshopu. Závazným se pro obě strany stává okamžikem uzavření kupní smlouvy (datum přijetí objednávky Kupujícího Prodávajícím). Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele.

Odstoupení od smlouvy

V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb. má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího platí pouze v případě doručení zboží na dobírku a nevztahuje se na osobní převzetí zboží v místě prodávajícího.

Toto právo může zákazník uplatnit za následujících podmínek:

Zboží musí být v nepoškozeném originálním obalu

Zboží musí být kompletní včetně etiket a dalších doplňků

Zboží nesmí nést známky jakéhokoli opotřebení ani poškození (ušpinění, ošoupání, pokrčení apod.)

Ke zboží musí být přiložen originální doklad o koupi

Zboží musí být zasláno doporučeně (nikoliv na dobírku).

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou zákazníkovi peníze vráceny převodem na jeho účet, a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

Zákazník je však povinen v této souvislosti uhradit prodávajícímu částku, kterou prodávající vynaložil na dopravné a balné. Tuto částku je oprávněn prodávající započítat jednostranně na svou povinnost vrátit kupní cenu. Kupující nemá nárok na náhradu nákladů spojených s vrácením zboží v důsledku odstoupení od smlouvy.

Reklamace zboží

Případné reklamace vyřizujeme dle reklamačního řádu, v souladu s Občanským zákoníkem a se Zákonem o ochraně spotřebitele. Při zaslání reklamace, nezapomeňte přiložit kopii prodejního dokladu. Vykazuje-li zboží při přebírání zjevné vady, tedy zejména porušený obal, je Kupující oprávněn zásilku nepřevzít. V takovém případě zůstává nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění ze strany Prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny dle volby Kupujícího. V případě, že Kupující zásilku převezme a zjistí zjevné vady po rozbalení zásilky (neúplnost zásilky, mechanické vady), je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zásilky toto písemně oznámit Prodejci. Zákazník je povinen při převzetí zboží překontrolovat jeho kompletnost a neporušenost.

Délka záruční doby

Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím. Záruční doba na dodávané zboží je poskytována 24 měsíců.

Místo uplatňování reklamace

Reklamace vady lze uplatnit osobně v sídle Prodávajícího. Pokud se Kupující rozhodne reklamované zboží na adresu sídla Prodávajícího zaslat, ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovující nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly.

Způsob při uplatňování reklamace

Reklamace se uplatňuje jednostranným právním úkonem, kterým Kupující vytkne konkrétní vadu, sepíše, jak se vada projevuje a sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vadu uplatňuje (reklamační protokol). Toto provede písemně a doručí Prodávajícímu. Dokumentace vady ve formě přiložené fotografie může zjednodušit celý proces reklamace. Od doručení reklamovaného zboží začíná běžet lhůta 30 dní pro vyřešení reklamace. Prodávající neprodleně kontaktuje Kupujícího a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamačního postupu. K reklamaci je ve všech případech nutné doložit kopii dokladu o koupi v našem obchodě – fakturu, paragon a kompletní výrobek. V případě že Prodávající nebude schopen zrealizovat reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, přiznávají se Kupujícímu stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. V případě, kdy má zboží prokazatelně neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití zboží, má Kupující nárok na výměnu zboží stejné nebo obdobné jakosti, kvality a druhu.

Neoprávněná reklamace, zánik nároku na reklamaci

Pokud byla reklamace neoprávněná, kupující je povinen uhradit Prodávajícímu náklady jemu vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací. Nárok na reklamaci zaniká při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám uvedených v dokumentaci (mezi dokumentaci se počítají i upozornění na originálním obalu k výrobku) ke zboží, nešetrným, nadměrným či neodborným zacházením, zásahem vyšší moci. Záruční podmínky zanikají také poškozením zboží při přepravě, tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí.

Reklamace se nevztahuje na poškození vzniklá:

  • mechanickým poškozením zboží, 
  • elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
  • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
  • pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem,
  • pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
  • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů
  • zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy.

Důležité

Spolu s reklamovaným zbožím prosím dodejte účet na dané zboží a reklamační protokol. Zasílané reklamované zboží prosím pečlivě zabalte (nejlépe do originálního obalu), a zašlete doporučeně na vlastní náklady, ať máte doklad o odeslání, kdyby se balíček ztratil při doručování, aby nedošlo k jeho poškození. Nezasílejte formou dobírky – reklamace nebude přijata!

Při vrácení zboží Vám budou zaslány peníze na Váš účet bez poštovného po přijetí vráceného zboží.

Vážení klienti,
dle pokynu SZPI Vám oznamujeme, že doplněk stravy Todicamp tinktura zeleného vlašského ořechu, velikost balení 115 ml, označení šarže: 202211TDC, minimální trvanlivost: 11.2022, není bezpečný a stahuje se z důvodu zjištění nevhodných látek. Prosíme o vrácení připravku.

close
To top