Czech Russian English
Currency:
Worldwide shipping

Returns

Základní ustanovení

Tento reklamační řád je závazným ustanovením a shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi Vámi jakožto nakupujícím zákazníkem (dále jen Kupující) a provozovatelem internetového obchodu (dále jen Prodávající). Provozovatelem internetového obchodu je BOHEMIAN SYMFONY s.r.o.. K vyřizování reklamace používejte kontaktní údaje uvedené v eshopu. Závazným se pro obě strany stává okamžikem uzavření kupní smlouvy (datum přijetí objednávky Kupujícího Prodávajícím). Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele.

Odstoupení od smlouvy

V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb. má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího platí pouze v případě doručení zboží na dobírku a nevztahuje se na osobní převzetí zboží v místě prodávajícího.

Toto právo může zákazník uplatnit za následujících podmínek:

Zboží musí být v nepoškozeném originálním obalu

Zboží musí být kompletní včetně etiket a dalších doplňků

Zboží nesmí nést známky jakéhokoli opotřebení ani poškození (ušpinění, ošoupání, pokrčení apod.)

Ke zboží musí být přiložen originální doklad o koupi

Zboží musí být zasláno doporučeně (nikoliv na dobírku).

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou zákazníkovi peníze vráceny převodem na jeho účet, a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

Zákazník je však povinen v této souvislosti uhradit prodávajícímu částku, kterou prodávající vynaložil na dopravné a balné. Tuto částku je oprávněn prodávající započítat jednostranně na svou povinnost vrátit kupní cenu. Kupující nemá nárok na náhradu nákladů spojených s vrácením zboží v důsledku odstoupení od smlouvy.

Reklamace zboží

Případné reklamace vyřizujeme dle reklamačního řádu, v souladu s Občanským zákoníkem a se Zákonem o ochraně spotřebitele. Při zaslání reklamace, nezapomeňte přiložit kopii prodejního dokladu. Vykazuje-li zboží při přebírání zjevné vady, tedy zejména porušený obal, je Kupující oprávněn zásilku nepřevzít. V takovém případě zůstává nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění ze strany Prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny dle volby Kupujícího. V případě, že Kupující zásilku převezme a zjistí zjevné vady po rozbalení zásilky (neúplnost zásilky, mechanické vady), je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zásilky toto písemně oznámit Prodejci. Zákazník je povinen při převzetí zboží překontrolovat jeho kompletnost a neporušenost.

Délka záruční doby

Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím. Záruční doba na dodávané zboží je poskytována 24 měsíců.

Místo uplatňování reklamace

Reklamace vady lze uplatnit osobně v sídle Prodávajícího. Pokud se Kupující rozhodne reklamované zboží na adresu sídla Prodávajícího zaslat, ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovující nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly.

Způsob při uplatňování reklamace

Reklamace se uplatňuje jednostranným právním úkonem, kterým Kupující vytkne konkrétní vadu, sepíše, jak se vada projevuje a sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vadu uplatňuje (reklamační protokol). Toto provede písemně a doručí Prodávajícímu. Dokumentace vady ve formě přiložené fotografie může zjednodušit celý proces reklamace. Od doručení reklamovaného zboží začíná běžet lhůta 30 dní pro vyřešení reklamace. Prodávající neprodleně kontaktuje Kupujícího a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamačního postupu. K reklamaci je ve všech případech nutné doložit kopii dokladu o koupi v našem obchodě – fakturu, paragon a kompletní výrobek. V případě že Prodávající nebude schopen zrealizovat reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, přiznávají se Kupujícímu stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. V případě, kdy má zboží prokazatelně neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití zboží, má Kupující nárok na výměnu zboží stejné nebo obdobné jakosti, kvality a druhu.

Neoprávněná reklamace, zánik nároku na reklamaci

Pokud byla reklamace neoprávněná, kupující je povinen uhradit Prodávajícímu náklady jemu vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací. Nárok na reklamaci zaniká při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám uvedených v dokumentaci (mezi dokumentaci se počítají i upozornění na originálním obalu k výrobku) ke zboží, nešetrným, nadměrným či neodborným zacházením, zásahem vyšší moci. Záruční podmínky zanikají také poškozením zboží při přepravě, tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí.

Reklamace se nevztahuje na poškození vzniklá:

  • mechanickým poškozením zboží, 
  • elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
  • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
  • pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem,
  • pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
  • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů
  • zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy.

Důležité

Spolu s reklamovaným zbožím prosím dodejte účet na dané zboží a reklamační protokol. Zasílané reklamované zboží prosím pečlivě zabalte (nejlépe do originálního obalu), a zašlete doporučeně na vlastní náklady, ať máte doklad o odeslání, kdyby se balíček ztratil při doručování, aby nedošlo k jeho poškození. Nezasílejte formou dobírky – reklamace nebude přijata!

Při vrácení zboží Vám budou zaslány peníze na Váš účet bez poštovného po přijetí vráceného zboží.


close
To top