Czech Russian English
Měna:
Doručení zásilek do celého světa

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky e-shopu  www.stmaria.cz, který provozuje BOHEMIAN SYMFONY s.r.o.

1. Právní status

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro obchodování prostřednictvím eshopu "www.stmaria.cz", provozovaného firmou BOHEMIAN SYMFONY s.r.o. se sídlem Zámecký Vrch 423/18, Karlovy Vary, 36001, IČ: 263 65 979, DIČ: CZ 263 65 979, registrovanou u KS v Plzni, vložka C, značka 15 733, která je plátcem DPH (dále jen „Prodávající“).

 • Na základě objednávky kupujícího, kterou následně potvrdí pracovník dodavatele a těchto VOP vzniká kupní smlouva mezi Prodávajícím a jinou fyzickou, nebo právnickou osobou (dále jen „Kupujícím“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Obchodní portál "www.stmaria.cz" slouží především pro prodej komletneho sortimentu lékárny St. Maria
 • Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky Prodávajícího umístěné na adrese www.stmaria.cz (dále jen E-shop) a další související právní vztahy. Webová aplikace běží na www.stmaria.cz, na serverech firmy BOHEMIAN SYMFONY s.r.o.
 • Tyto VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která hodlá nakupovat zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti. V těchto případech je buď uzavírána zvláštní písemná kupní smlouva, nebo na základě objednávky kupujícího je postupováno dle ustanovení příslušného zákoníku ČR. (NOZ a/nebo ZOOK)
 • Ustanovení odchylná od těchto VOP je možné sjednat individuálně a oboustranně odsouhlasit emailem, nebo jinou písemnou formou ve formě písemné kupní smlouvy. Takto sjednaná ustanovení jsou platná vždy pro obchodní případ, nebo případy specifikované v takto sjednané kupní smlouvě.

2. Ochrana osobních údajů 

 • Veškeré informace o zákaznících uchovává Prodávající v souladu s platnými zákony ČR, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Tyto informace Prodávající zásadně neposkytuje třetím osobám. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití a budou využity pouze k účelu realizace obchodu.
 • Kupující přihlášením do webové aplikace e-shopu souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Prodávajícího pro účely realizací smluv do doby svého písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním osobních údajů. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a zaručuje jejich aktuální platnost po celou dobu registrace.
 • Osobní údaje Prodávající na základě písemné žádosti klienta vymaže ze své databáze. Prodávající pro účely uzavření kupní smlouvy požaduje osobní informace v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, adresa, telefonní a mailový kontakt, případně název firmy, IČ a DIČ.
 • Osobní údaje o klientech jsou plně zabezpečeny proti zneužití a Prodávající se zavazuje tyto nepředávat třetím osobám, vyjma případů kdy je ze zákona povinen takto učinit (např. na základě soudního příkazu).

3. Uzavírání elektronické kupní smlouvy 

 • Veškeré objednávky Kupujícího lze učinit prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího provozovaného na adrese www.stmaria.cz, e-mailem odeslaným na adresu Prodávajícího, nebo po předchozí domluvě osobně v prodejně Prodávajícího. Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí, k čemuž při kompletaci objednávky byl vyzván výslovně učinit.
 • Kupující řádně vyplní elektronickou objednávku v e-shopu www.stmaria.cz, v níž budou uvedeny veškeré požadované identifikační údaje Kupujícího (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, je-li odlišná od adresy trvalého pobytu, e-mail, telefonní číslo) a specifikace vybraného zboží (druh, množství. atd.). Objednávku lze učinit rovněž prostřednictvím e-mailu či po předchozí domluvě osobně v sídle Prodávajícího.
 • Kupující se zavazuje v objednávce učiněné některým z výše popsaných způsobů uvést správné identifikační údaje (zejm. správné jméno, příjmení a doručovací adresu, na kterou má být zboží odesláno) a bere na vědomí, že bude povinen Prodávajícímu nahradit případnou škodu vzniklou v souvislosti s nesprávně uvedenými údaji.
 • Závaznou objednávkou se rozumí objednávka odeslaná Kupujícím a potvrzená Prodávajícím, tedy případ, na jehož základě automaticky vzniká a platí elektronická kupní smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím. V případě zaslání objednávky prostřednictvím e-shopu obdrží Kupující automatickou mailovou odpověď o přijetí objednávky do systému, tímto však ještě nedochází k potvrzení objednávky. Ve všech případech následně obdrží Kupující potvrzení objednávky od pracovníka Prodávajícího.
 • Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout potvrzení objednávky, pokud:
  • kupujícím uvedená doručovací adresa, výše objednávky (popř. jiné identifikační údaje) je zjevně nekompletní, pochybná či nesprávná.
  • kupující odmítne požadavek Prodávajícího na uzavření elektronické kupní smlouvy v případě objednávky s objemem nad 50.000,- Kč, v těchto případech bude sepsána písemná kupní smlouva strvzená oběma smluvními stranami.
  • kupující v minulosti nedostál vůči Prodávajícímu svým závazkům vyplývajících z těchto VOP. 
 • Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávek případně krátit počet objednaných kusů z následujích důvodů:
  • pokud je převis poptávky na konkrétní zboží vůči disponibilním či nasmlouvaným objemům zboží Prodávajícího.
  • množství produktů jedné položky je vyšší než obvyklé pro individuálního sběratele či investora, nebo je patrné že Kupující je obchodník, který hodlá zboží dále prodávat. V takových případech je vhodné kontaktovat nás telefonicky a domluvit možnosti obchodu.
  • došlo-li k provozně-technické chybě, v důsledku které byly zveřejněny na stránkách Prodávajícího chybné informace (chybná dostupnost zboží či chybná cena).
   V těchto případech vyrozumí Prodávající Kupujícího o odmítnutí nebo krácení objednávky zprávou na jeho e-mailovou adresu.
 • Uzavírání smluv distančním způsobem - Kupující souhlasí s tím, že je objednávka učiněna komunikačními prostředky na dálku. Za případné chyby při přenosu dat nenese prodávající žádnou odpovědnost, stejně tak ani za jakékoliv náklady kupujícího související s využitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.
 • Potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího dochází podle těchto VOP k uzavření elektronické kupní smlouvy, jejíž náležitosti vyplývají z potvrzení objednávky a těchto VOP.

4. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího 

 • Prodávající je povinen vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce do 14-ti pracovních dní od zaplacení zálohy (připsání finančních prostředků na účet Prodávajícího) nebo dle dohody s Kupujícím připravit zboží k osobnímu předání v prodejně Prodávajícího. Je-li v popisu objednaného zboží uvedena delší lhůta dodání, je u objednávky obsahující toto zboží závaznou lhůtou vyřízení tato delší dodací lhůta. V den expedice zboží Prodávající Kupujícímu zašle vyrozumění o odeslání zboží na jeho e-mailovou adresu. Místo plnění a přechod vlastnických práv ke zboží je uvedeno v potvrzení objednávky (osobně, cenným psaním nebo dobírkou).
 • Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celou kupní cenu za odebrané zboží, popř. také další poplatky uvedené v potvrzení objednávky (zejm. dopravné, které zahrnuje poštovné vč. pojištění a manipulační poplatky) v souladu s platebními podmínkami.
 • Převzetím věci přechází na Kupujícího vlastnictví ke koupené věci. Při zásilkovém prodeji přechází vlastnictví na Kupujícího převzetím věci Kupujícím na jím určeném místě dodání. Jestliže Kupující svým zaviněním poškodí, znehodnotí, nebo zničí objednané zboží před převodem vlastnického práva, odpovídá za škodu podle obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu.
 • Kupující má právo podanou objednávku stornovat e-mailovou zprávou zaslanou Prodejci do doby obdržení potvrzení objednávky.
 • V případě, že nebude platba za zboží řádně uhrazena, právo Kupujícího na dodání zboží za potvrzenou kupní cenu zaniká. Nejsou tím však dotčena práva Prodávajícího na smluvní pokutu.

5. Kupní cena a její úhrada 

 • Při objednání je cena uvedená na e-shopu závazná, avšak Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku kupujícího v případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku výrobku v katalogu výrobků uvedeném v internetovém obchodu anebo v případě zjevně mylné informace či technické chyby, a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky. Cena bude potvrzena Prodávajícím v potvrzení objednávky, čímž se stává závaznou pro obě smluvní strany. V případě prudkého pohybu cen na trhu může prodávající odmítnout potvrzení objednávky za původní cenu a nabídnout novou cenu, kterou může kupující akceptovat nebo odmítnout. V případě akceptování ceny ze strany kupujícího se tato cena stává závaznou pro obě strany. V případě že Kupující zvolí platbu bankovním převodem, Prodávající vystaví a zašle Kupujícímu Zálohovou fakturu a Kupující je povinen uhradit zálohovou platbu na účet Prodávajícího, tak aby byla připsána na účet Prodávajícího do tří pracovních dnů.
 • Pokud Kupující nezaplatí zálohovou platbu dle bodu 4.1. musí uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši nákladů vynaložených v souvislosti s obchodním případem. Zejména rozdíly mezi nákupní a neuskutečněnou závaznou prodejní cenou v případě zpětného odkupu zboží, náklady na dopravu ev. další náklady.
 • Platby je možno provádět dle výběru v e-shop aplikaci následujícmi způsoby:
  • bezhotovostním převodem na účty Prodávajícího uvedené v e-shopu, 
   Platby je množné provádět platebními kartami a přes platební brány PayPal apod.
 • Daňový doklad - faktura je součástí zásilky a zároveň slouží jako záruční list a obsahuje údaje o DPH.

6. Dodání zboží 

 • Druh dodání si volí Kupující při kompletaci objednávky dle výběru v e-shop aplikaci následujícími způsoby:
  • Zasláním cenným psaním České pošty na udanou adresu Kupujícího (možná pouze platba předem)
  • Dobírková zásilka České pošty na udanou adresu Kupujícího
  • Osobní převzetí v prodejně Prodávajícho.
 • Cena poštovného, balného a dobírky se stanoví dohodou smluvních stran a je uvedena při kompletaci objednávky a v jejím potvrzení - elektronické kupní smlouvě. Odeslání zboží Prodávající Kupujícímu oznámí prostřednictvím e-mailové zprávy.
 • Kupující je povinen objednané zboží přijmout a při převzetí překontrolovat neporušenost obalu, dále zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození, či nekompletnosti. Bude-li některá z těchto skutečností při převzetí zjištěna, je Kupující povinen sepsat zápis s doručovatelem a zásilku nepřevzít.
 • Zjistí-li Kupující poškození či jiné nesrovnalosti (např. neúplnost) po převzetí zásilky, je povinen neprodleně o tom vyrozumět Prodávajícího.
 • Neobdrží-li Kupující zásilku se zbožím do dvou pracovních dnů od oznámení o odeslání zásilky, jejíž odeslání bylo Kupujícímu oznámeno Prodávajícím prostřednictvím e-mailu, je Kupující povinen neprodleně o této skutečnosti informovat Prodávajícího.
 • Při převzetí zboží na prodejně Prodávajícího je Kupující povinen se prokázat platným občanským průkazem nebo pasem. V případě že kupující zmocní jinou osobu k převzetí zboží, je taková osoba povinna se prokázat platným občanským průkazem nebo pasem a předložit notářsky ověřenou plnou moc s ověřeným podpisem Kupujícího. Ve všech případech musí přebírající osoba předložit kopii potvrzení objednávky.
 • V případě že Kupující nevyzvedne zaplacené zboží do 1 měsíce od výzvy Prodávajícího a nedohodne se jiný termín nebo jiné předání, bude Prodávající zboží skladovat po této lhůtě za úplatu ve výši 0,1% z kupní ceny, minimálně 100,- Kč za každý započatý měsíc skladování.
 • V případě že Kupující nevyzvedne nezaplacené zboží do 14 dnů od výzvy Prodávajícího a nedohodne se jiný termín nebo jiné předání, bude objednávka stornována ze zavinění Kupujícího a Prodávající může uplatnit sankce dle příslušného ustanovení těchto VOP.

7. Reklamace a záruka na zboží 

 • Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady způsobené násilným poškozením zboží, neodbornou manipulací, nebo nevhodným skladováním zboží.
 • Kupující učiní reklamaci písemně či e-mailem na adresu Prodávajícího s uvedením jména a adresy kupujícího, čísla objednávky a s popisem zjištěných závad, ev. přiloží fotodokumentaci.
 • Prodávající rozhodne o reklamaci do 5-ti pracovních dnů od obdržení reklamace. Prodávající vyrozumí Kupujícího o výsledku reklamačního řízení na e-mailovou adresu Kupujícího, nedohodnou-li se strany jinak. Reklamaci je Prodávající povinen vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
 • V případě že reklamované zboží bylo jedinou součástí zásilky má Kupující v tomto případě právo i na vrácení dopravného.

8. Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy

1. Máte právo do 14 dnů odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

2. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni:

a) kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží [v případě uzavření kupní smlouvy]; nebo

b) kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží [v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí].

3) Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost BOHEMIAN SYMFONY s.r.o. a to:

a) na adrese lékárny, která zboží expedovala – Lékárna St. Maria  na adrese Zámecký vrch 423/18, Karlovy Vary, 360 01; nebo

b) na emailové adrese lekarna@stmaria.cz formou jednostranného právního jednání. Můžete použít přiložený vzorový fomulář pro odstoupení od smlouvy.

4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, bude dostačující odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

9. Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů podle § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

 

Prodávající BOHEMIAN SYMFONY s.r.o. se sídlem Zámecký vrch 423/18, IČ: 263 65 979, informuje spotřebitele o tom, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz.

Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb s výjimkou smluv uzavřených v oblasti zdravotních služeb poskytovaných pacientům zdravotnickými pracovníky za účelem poskytování zdravotní péče, včetně předepisování, vydávání a poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků.

10. Závěrečná ujednání

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění aktuálně uvedeném na e-shou Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky Kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo změny obchodních podmínek, tyto změny budou archivovány.